Yellow Polyp

by

ลักษณะทั่วไป

อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม มีลักษณะเป็นดอกคล้ายปะการังกระดุม มีสีเหลืองสดใสสวยงามแต่ไม่สะท้อนแสง

มีหนวดสีเหลืองและทั้งลำต้น หากกระแสน้ำแรงหนวดจะยืดยาวขึ้นเรื่อยๆ

หนวดสามารถจับอาหารกินและแพลงตอนกินได้ ให้ Cycropeeze , Reef perl จะทำให้โตเร็วขึ้น

ชอบกระแสน้ำปานกลางถึงแรง

สังเคราะห์แสง ชอบแสงค่อนข้างปานกลาง – แสงจัด

หากนำมาเลี้ยงในตู้ที่มี Nitrate (NO3 สูงจะทำให้กลายเป็นสีเหลืองเข้มอมน้ำตาล)

โดยปกติหนวดไม่เป็นอันตรายต่อปะการังรอบข้างแต่เมื่อเครียดอาจจะมีการพ่นเมือกที่มีพิษออกมาได้ เลี้ยงง่ายโตเร็ว