Bicolor Angelfish

by

อุปนิสัย:

เดิมทีเข้าใจกันว่าเป็นปลาที่เลี้ยงได้ยากมาก แต่ปัจจุบันด้วยวิธีการจับที่ดีขึ้น ทำให้อัตราการรอดและสภาพของปลาที่จับขึ้นมาในปัจจุบันก็ดีขึ้นมากเช่นกัน ตู้เลี้ยงควรมีซอกหินให้ปลาได้หลบซ่อนไปมา เมื่อปรับตัวได้จะเป็นปลาที่ก้าวร้าวต่อปลาชนิดอื่นๆในสกุลเดียวกันเป็น อย่างมาก ปลาขนาดใหญ่มักปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในตู้ไม่ได้ และตายลงในที่สุด ในขณะที่ปลาขนาดเล็กมีโอกาสรอดมากกว่าหากได้ปลามาในสภาพดี

หมายเหตุ:

  • เป็นแองเจิลแคระที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดตัวหนึ่ง
  • มีรายงานการพบปลาชนิดนี้ผสมข้ามสายพันธุ์กับหมอเหลือง (Centropyge heraldi) ในธรรมชาติ