Review

เครื่องกรองน้ำ RO/DI เพื่อตู้ปลาทะเล รุ่นพิเศษ AQUEOUS CF-ASI จาก Ginkosea

ตะไคร่ที่เกิดจากการใช้น้ำประปาเป็นปัญหาจุกจิกที่น่ารำคาญมากอย่างหนึ่งในตู้ปลาทะเล เนื่องจากในน้ำประปาทั่วไป มักมี Phosphate , Silicate , Nitrate เจือปนมาด้วย ซึ่งทั้งสามค่าที่เรากล่าวถึงมานี้เป็นสาเหตุหลักในการทำให้เกิดตะไคร่ในตู้ปลาทะเล นอกจากนี้แล้วหากเราใช้น้ำประปาเพื่อตีเกลือให้กับตู้ปลาของเรา เรามักจะพบว่าค่า KH หรือ Alkalinity สูงกว่าปกติอีกด้วย (ขึ้นอยู่กับแหล่งจ่ายน้ำจึงไม่สามารถระบุค่าได้แน่นอน โดยปกติในน้ำประปาจะมี KH อยู่ราวๆ 3-4 )

บางท่านอาจจะใช้เครื่องกรองน้ำทั่วๆไปที่ไม่ใช่เครื่องกรอง RO เครื่องกรองน้ำเหล่านั้นไม่มีความสามารถที่จะกำจัดสาร Phosphate , Silicate , Nitrate ออกจากน้ำประปาได้ การกรองด้วยคาร์บอนจะช่วยกำจัดกลิ่น สี และสารคลอรีนได้บางส่วน เราจึงจำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องกรองน้ำ RO

เครื่องกรองน้ำ RO เป็นเครื่องกรองน้ำที่มีความละเอียดมากที่สุดในปัจจุบัน โดยขนาดการกรองอยู่ประมาณ 0.0001 ไมครอน เมมเบรนสามารถกรองเกลือแร่ที่ละลายอยู่ในน้ำรวมถึงสารอินทรีย์ที่มีขนาดโมเลกุลใหญ่ ส่วนโมเลกุลของน้ำสามารถผ่านเมมเบรนได้อย่างอิสระ น้ำที่กรองผ่านเมมเบรนจึงมีไอออนหรือเกลือแร่ต่ำ ซึ่งอัตราการกำจัดไอออนออกโดยเมมเบรนนั้นทำได้ 95 – 99% โดยประมาณ ระบบกรอง RO มีการใช้งานอย่างกว้างขวางมาก เช่นการผลิตน้ำประปาจากน้ำทะเลหรือน้ำกร่อย การผลิตน้ำเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตอาหารและเครื่องดื่ม การกรองน้ำเพื่อใช้ดื่มในบ้านที่พักอาศัย

หลักการทำงาน

ทำไมถึงเรียกการกรองแบบนี้ว่า Reverse Osmosis ? — เพื่อง่ายต่อความเข้าใจให้ดูรูปที่ 1.1

รูปที่ 1.1 (ซ้าย) แสดงปรากฏการณ์ osmosis ปกติที่น้ำจะแพร่ผ่านเยื่อเลือกผ่านซึ่งกั้นอยู่ตรงกลางโดยแพร่จากด้านที่สารละลายมีความเข้มข้นต่ำไปด้านที่สารละลายมีความเข้มข้นสูง ส่วนต่างระดับที่เกิดขึ้นเรียกว่า “แรงดันออสโมติก”,(ขวา) ถ้าใส่แรงดันทางฝั่งสารละลายความเข้มข้นสูงให้มากกว่าแรงดันออสโมติก น้ำจะแพร่ผ่านเยื่อเลือกผ่านกลับไปยังสารละลายที่มีความเข้มข้นต่ำจึงเรียกว่าภาคกลับของออสโมซิส (Reverse osmosis)

ด้วยวิธีนี้เราจึงสามารถผลิตน้ำที่มีความบริสุทธิ์ทางเกลือแร่สูงขึ้นได้จากน้ำที่มีเกลือแร่ละลายอยู่เดิม โดยที่เยื่อเลือกผ่านให้น้ำผ่านได้แต่ไม่ให้เกลือผ่าน ซึ่งก็เมมเบรนในบทความนี้ก็เป็นเยื่อเลือกผ่านแบบนึง และนี่ก็เป็นหลักการพื้นฐานของระบบกรอง RO ทั่วๆไป ดังแสดงในรูปที่ 1.2

รูปที่ 1.2 แสดงหลักการทำงานพื้นฐานของระบบกรอง RO

น้ำถูกเพิ่มแรงดันโดย High Pressure Pump (ปั้มน้ำแรงดันสูง) ก่อนที่จะผ่านระบบกรอง RO เมื่อน้ำผ่านเมมเบรนจะแยกออกเป็นสองส่วนคือส่วนที่มีเกลือต่ำหรือก็คือน้ำ RO ในทางเทคนิคเรียกว่า (Permeate) ส่วนน้ำที่ไหลผ่านเมมเบรนออกไปทาง (Concentrate Valve) คือน้ำทิ้งที่มีเกลือสูง ในทางเทคนิคเรียกน้ำส่วนนี้ว่า “Concentrate” หรือ “Reject” ก็ได้ ซึ่งสาเหตุที่ต้องมีส่วนน้ำทิ้งก็เพราะป้องกันเกลือแร่ที่ไม่สามารถผ่านเมมเบรนไปได้นั้นสะสมตัวจนความเข้มข้นถึงจุดตกผลึก ทำให้เมมเบรนสูญเสียพื้นที่การทำงานบางส่วนหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณี

ค่า TDS คืออะไร

TDS(Total  Dissolved Solids) คือ  ปริมาณรวมของแร่ธาตุต่างๆที่ละลายอยู่ในน้ำ   โดยจะวัดหน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลิตร(ppm)
น้ำที่มีค่า TDS ต่ำ ก็หมายถึงมีแร่ธาตุต่างๆปะปนอยู่น้อย  หรือมีความบริสุทธิ์สูง และในขณะเดียวกัน   น้ำที่มีค่า TDS สูง  ก็หมายถึงมีแร่ธาตุต่างๆปะปนอยู่มากนั่นเอง

มี RO แล้ว ทำไมต้องใช้ DI

การทำน้ำ DI นั้นคือการทำน้ำให้มีความบริสุทธิ์มาก โดยผ่าน Ion Exchange เพื่อจับทั้งอิอนบวกและลบออกจากน้ำ ไม่มีมาตรฐานแน่นอนขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัท และอุตสาหกรรมที่จะนำไปใช้ ซึ่งส่วนใหญ่นั้น น้ำ DI จะใช้ในการผลิตอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ หรืออุตสาหกรรมที่มีการใช้หม้อไอน้ำความดันสูง (High pressure boiler) หรือ อุตสาหกรรมที่ต้องมีการใช้น้ำในกระบวนการผลิตที่มีความสะอาดสูงมากทั้งนี้น้ำที่เรียกว่า น้ำ DI นั้น
ส่วนมากค่า Electric Conductivity (EC) หรือค่าความนำไฟฟ้านั้น จะมีค่าต่ำมาก (ไม่เกิน 1 ไมโครซีเมนส์)

หากเราไม่มี DI ใช้ RO อย่างเดียวได้ไหม

ได้ครับ แต่ไหนๆจะติดเครื่องกรองน้ำเพื่อตู้ปลาที่แสนรัก ติด DI ไปด้วยเลย ก็จะช่วยในการกำจัด Nitrate ซึ่งมีโมเลกุลที่เล็กสามารถเล็กรอดผ่าน RO ออกมาได้จนหมดไปเลย

ส่วนกระบวนการผลิตนั้นกล่าวได้พอสังเขปดังนี้

น้ำจากแหล่งน้ำผ่านกระบวนการปรับคุณภาพน้ำเบื้องต้น (pretreatment) แล้วผ่านกระบวนการรีเวอรส์ออสโมซิส
RO (Reverse Osmosis)ก่อนที่จะผ่าน Ion Exchange จึงจะได้เป็นน้ำ DI

น้ำ DI จะมีค่า TDS ที่ต่ำมากจนถึง 0

ดังนั้นเราน่าจะพอเข้าใจหลักการทำงานของเครื่องกรองน้ำคร่าวๆแล้วมาต่อกันที่รีวิวครับ

เครื่องกรองที่เรานำมารีวิวในครั้งนี้คือรุ่น CF-ASI ซึ่งต่างจากเครื่องกรอง RO ปกติทั่วๆไป

Feature

– มีการควบคุมการทำงานด้วย Micro controller คือการควบคุมแบบอิเล็คทรอนิคส์ทั้งหมด

– มีระบบล้าง Pre filter โดยอัตโนมัติ

– มีระบบ Auto Flush เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ Membrane ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของระบบ RO

– มีระบบ After Working Flush

– มีระบบตรวจสอบกระแสไฟ Low volt detection

– มีระบบแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาเปลี่ยน Pre filter , และ เมมเบรน

– มี DI 2 กระบอก แบบ Ultra pure เกรดห้องทดลองใช้เลยทีเดียว

– มี Carbon เพื่อกำจัดคลอรีน 2 กระบอก

ระบบ Auto Flush

มีเพื่อยืดอายุการใช้งานของไส้กรอง Membrane และป้องกันการเกิด TDS Creep (TDS Creep เกิดจากน้ำที่ค้างอยู่ในไส้กรอง ออสโมซิสไปอีกด้านหนึ่งเนื่องจากไม่ได้เปิดน้ำเครื่องเป็นเวลานาน) ระบบ Auto Flush จะทำงานให้โดยอัตโนมัติในขณะเริ่มใช้งาน และจะมีการ Flush เป็นระยะในระหว่างการใช้งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเมมเบรน

ระบบ After Working Flush

เป็นระบบที่ดีมากระบบนึงในเครื่องกรองรุ่นนี้เลยก็ว่าได้ เมื่อหลังจากเรากรองน้ำเสร็จแล้วตัวเครื่องจะทำการล้างไส้กรองให้โดยอัตโนมัติ

DI 2 กระบอก

ปกติแล้ว การใช้ DI เพียงแค่ 1 กระบอก ในการเปลี่ยนน้ำในปริมาณที่มากๆแล้ว ก็จะช่วยเก็บสารที่เล็ดลอดออกมาจากกระบอกที่ 1 ได้อีกด้วย เหมือนมีตัวช่วย Back up อีกทีนึงครับ

Low volt detection

ปัญหาของ RO/DI ที่เกิดขึ้นจากการที่ไฟตก ในขณะที่กำลังกรองน้ำ อาจจะทำให้ปั้มมีการทำงานได้และกรองน้ำได้ไม่มีประสิทธิภาพ จึงมีระบบ Low volt detection เพื่อป้องกันการทำงานในขณะไฟตก

มาดูตัวเครื่องกันดีกว่า

ระบบ Micro Controller ควบคุมด้วยโปรแกรม Computer กันเลยทีเดียว พร้อมระบบเสียงแจ้งเตือนการทำงานอีกด้วย

ไฟ Stand by รอการทำงาน

หากไม่มีน้ำเข้าระบบก็ตรวจสอบเองได้ด้วยนะครับ

เมื่อเปิดน้ำจากเครื่องกรอง ระบบจะแสดงสถานะการทำงานของเครื่อง

จะเห็นว่ามีการ Flush ก่อนการใช้งานไฟจะขึ้นสีเหลืองครับในขณะนี้น้ำจะไหลทิ้งออกทางท่อระบายน้ำที่ต่อไว้เป็นการล้างไส้กรองต่างๆ

น้ำที่กรองจะไม่ไหล

เมื่อระบบทำการ Flush เรียบร้อย ไฟสถานะของ Flush ก็จะดับลงจากนั้นน้ำที่กรองผ่าน RO/DI ก็จะไหลตามปกติ

ด้วยความสามารถปั้มและของไส้กรอง100 GPD (Gallon Per Day) + , – 20% ครับ

ดูความแรงของน้ำที่ได้ครับ  ทำน้ำได้จริงอยู่เกือบ 700 ลิตร / วัน

หลังจากการใช้งาน ระบบ After Working Flush จะเข้ามาทำงานแทน

สำหรับ TDS จากน้ำประปาที่วัดได้จะอยู่ที่ 181

SONY DSC

น้ำ RO ที่ผ่านการกรองวัดได้ 11

น้ำ RO/DI ที่ออกมาจากเครื่องกรองตัวนี้ ได้ 0 ครับ 🙂

เครื่องกรองตัวนี้เหมาะแก่การนำมาทำน้ำเลี้ยงปลาทะเลมากที่สุด อีกทั้งเหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ค่อยมีเวลาดูแลรักษาเครื่องกรองมากนักอีกด้วย เนื่องจากมีระบบทำความสะอาดไส้กรองและเตรียมไส้กรองอัตโนมัติ จะว่าใช้แล้วลืมเลยก็ว่าได้ ช่วยยืดอายุการใช้งานของไส้กรองได้มากขึ้นอีกด้วย

มีไฟและหน้าจอแสดงผลที่สวยงามทีเดียว ต่างกับเครื่องกรอง RO ทั่วไปเนื่องจากใช้ไส้กรองจาก USA แท้ๆ ที่มีความสามารถกรองน้ำได้ไวถึง 75 GPD

แต่เครื่องกรองรุ่นพิเศษนี้ มีขายอยู่ที่เดียวในไทยนั่นคือ Ginkosea นั่นเอง ผู้ที่ออกแบบและวางวงจรเครื่องกรองน้ำตัวนี้เป็นผู้ที่เลี้ยงปลาทะเลอยู่ จึงทำให้ออกแบบเครื่องกรองได้มีประสิทธิภาพที่ดีมากและเหมาะแก่การเลี้ยงปลาทะเล , กุ้งเรดบี นอกจากนั้นแล้วเครื่องกรองชนิดนี้สามารถใช้ในงานห้องแล็บวิจัยต่างๆได้เลยทีเดียว

เครื่องกรองน้ำที่ไม่ธรรมดาตัวนี้ยังสามารถเพิ่มลูกเล่นได้อีกมากมาย อีกทั้งยังสามารถต่อน้ำที่ออกมาจากการกรอง RO เพื่อใช้ดื่มได้อีกด้วย โดยยังไม่ผ่าน DI (น้ำ DI ไม่เหมาะแก่การดื่ม อันเนื่องมาจากความบริสุทธิ์มากเกินไปครับ)

ท่านสามารถติดต่อ Ginkosea เพื่อขอทราบราคาและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

http://www.ginkosea.com/

คุณภาพของสินค้า

9.5

Pros

 • มีการควบคุมการทำงานด้วย Micro controller คือการควบคุมแบบอิเล็คทรอนิคส์ทั้งหมด
 • มีระบบล้าง Pre filter โดยอัตโนมัติ
 • มีระบบ Auto Flush เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ Membrane ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของระบบ RO
 • มีระบบ After Working Flush
 • มีระบบตรวจสอบกระแสไฟ Low volt detection
 • มีระบบแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาเปลี่ยน Pre filter , และ เมมเบรน
 • มี DI 2 กระบอก แบบ ultra pure เกรดผลิตยาฉีดเข้าเส้นเลือดมนุษย์
 • มี Carbon เพื่อกำจัดคลอรีน 2 กระบอก
 • คุณภาพไส้กรองที่สูง
 • น้ำกรองไหลเร็วเหมาะแก่การใช้น้ำปริมาณมากๆ ด้วยไส้กรอง 100 GPD

Cons

About author

ชื่นชอบการเลี้ยงปลาตั้งแต่เด็ก เลี้ยงปลาทะเลตั้งแต่อายุ 10 ขวบ
Related posts
Review

Seachem Purigen

9.8
Review

Review D-D Aquascape Rock หินเป็นสะอาดที่สุดที่เคยมีมา

Review

Redsea Coral Pro Salt เกลือ Premium จัดเต็มทุกแร่ธาตุ

8.0
Review

Eheim Feeding Station เบื่อไหมใช้เครื่องให้อาหารปลาแล้วอาหารลอยไปทั่ว

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • ยอมรับ Google Analytics

  ข้าพเจ้ายอมรับให้มีการใช้งาน Google Analytics บนเว็บไซต์แห่งนี้

Save