ClownfishFish

Oman Clownfish

ชื่อไทย: การ์ตูนโอมาน ชื่อสามัญ: Oman Clownfish ชื่อวิทยาศาสตร์: Amphiprion omanensis (Allen & Mee, 1991) เขตการกระจายพันธุ์: พบเฉพาะอ่าวอะเรเบียน ชายฝั่งของประเทศโอมาน…

Read more
ClownfishFish

Orangefin Anemonefish

ชื่อไทย: ลายปล้องแถบฟ้า ชื่อสามัญ: Orangefin Anemonefish, Bluestripped Clownfish ชื่อวิทยาศาสตร์: Amphiprion chrysopterus (Cuvier, 1830) เขตการกระจายพันธุ์: ฝั่งตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิก ขนาด:…
ClownfishFish

Clark’s Amemonefish

ชื่อไทย: การ์ตูนลายปล้อง, การ์ตูนปล้องส้ม ชื่อสามัญ: Clark’s Amemonefish ชื่อวิทยาศาสตร์: Amphiprion clarkii (Bennett, 1830) เขตการกระจายพันธุ์: กระจายพันธุ์กว้างในเขตอินโด-แปซิฟิก ขนาด: โตเต็มที่ราว…
AngelfishFish

Emperor Angelfish

ชื่อไทย: เอมเพอเรอร์, สินสมุทรจักรพรรดิ ชื่อสามัญ: Emperor Angelfish ชื่อวิทยาศาสตร์: Pomacanthus imperator (Bloch, 1787) เขตการกระจายพันธุ์: มีการแพร่กระจายพันธุ์อยู่ทั่วไปในเขตอินโด-แปซิฟิก ตั้งแต่ทางใต้ของประเทศญี่ปุ่น ไปจนจรดทวีปแอฟริกา…

Read more
ClownfishFish

Tomato Clownfish

ชื่อไทย: มะเขือเทศ ชื่อสามัญ: Tomato Clownfish ชื่อวิทยาศาสตร์: Amphiprion frenatus (Brevoort, 1856) เขตการกระจายพันธุ์: ฝั่งตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิก ขนาด: โตเต็มที่ราว 14…
AngelfishFish

Flagfin Angelfish

ชื่อไทย: บลูเมาท์, สินสมุทรลิปสติกชื่อสามัญ: Bluemouth Angelfish, Three-spot Angelfish, Flagfin Angelfishชื่อวิทยาศาสตร์: Apolemichthys trimaculatus (Lacepede, 1831)เขตการกระจายพันธุ์: มีการแพร่กระจายพันธุ์อยู่ทั่วไปในเขตอินโด-แปซิฟิก ตั้งแต่ทางตอนใต้ของญี่ปุ่น…
ClownfishFish

Maldive Anemonefish

ชื่อไทย: การ์ตูนมัลดีฟส์ ชื่อสามัญ: Maldive Anemonefish, Blackfinned Anemonefish, Nigripes Clownfish ชื่อวิทยาศาสตร์: Amphiprion nigripes (Regan, 1908) เขตการกระจายพันธุ์:…

Read more
ClownfishFish

Sebae Clownfish

ชื่อไทย: การ์ตูนซีเบ, ปล้องพราหมณ์, ปล้องหน้าดำ ชื่อสามัญ: Sebae Clownfish ชื่อวิทยาศาสตร์: Amphiprion sebae (Bleeker, 1853) เขตการกระจายพันธุ์: มหาสมุทรอินเดีย ขนาด:…
ClownfishFish

Barrier Reef Anemonefish

ชื่อไทย: ลายปล้องออสเตรเลีย ชื่อสามัญ: Barrier Reef Anemonefish ชื่อวิทยาศาสตร์: Amphiprion akindynos (Allen, 1972) เขตการกระจายพันธุ์: ออสเตรเลีย ขนาด: โตเต็มที่ราว…
ClownfishFish

Three-Band Anemonefish

ชื่อไทย: การ์ตูนสามแถบ ชื่อสามัญ: Three-Band Anemonefish ชื่อวิทยาศาสตร์: Amphiprion tricinctus (Schultz & Welander, 1953) เขตการกระจายพันธุ์: ฝั่งตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิก ขนาด:…

Read more